Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Klimdriehoeken: de eenmanszaak, gevestigd te Geesteren en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 87174033.

1.2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Klimdriehoeken een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Producten: alle producten die Klimdriehoeken aan de klant levert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het verkopen van houten kinderspeelgoed zoals klimdriehoeken, speel- en lichtbakken, rockers, evenwichtsbalken en playstands.

1.5. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.6. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.7. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Klimdriehoeken worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.8. Website: www.klimdriehoeken.nl.

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Klimdriehoeken gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, overige verrichte handelingen en facturen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een opdrachtbevestiging met Klimdriehoeken of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een bestelling via de website dan wel akkoord via de e-mail verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Klimdriehoeken en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Klimdriehoeken zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering van het product.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

 

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder kortingsvoorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod en/of op de website vermeld. Indien er geen termijn is aangegeven, is de aanbieding/offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de aanbieding/offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.2. Klimdriehoeken zal in de offerte aangeven welke producten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken.

3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Klimdriehoeken het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten.

 

De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Klimdriehoeken gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Klimdriehoeken niet.

3.5. Gepersonaliseerde producten worden vooraf gefactureerd, Klimdriehoeken zal de producten leveren na volledige betaling van de factuur.
3.6. Alle door Klimdriehoeken gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw tenzij anders aangegeven, exclusief verzendkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.7. Offertes en/of speciale aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgbestellingen.

3.8. Klimdriehoeken behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

3.9. Klimdriehoeken is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in het aanbod wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

3.10. Indien de klant opdracht geeft tot een op maat gemaakt of gepersonaliseerd product behoudt Klimdriehoeken zich het recht voor een aanbetaling van 30% in rekening te brengen alvorens Klimdriehoeken de opdracht gaat uitvoeren.

 

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK
4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Klimdriehoeken verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Klimdriehoeken binnen bekwame tijd overgaan tot levering van de producten. Indien klant het aanbod via de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Klimdriehoeken onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

4.4. Klimdriehoeken heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Klimdriehoeken zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

 

4.6. Indien de zakelijke klant (B2B overeenkomst) een overeenkomst met Klimdriehoeken wil ontbinden of annuleren is dit alleen mogelijk als zij bij ontbinding van de overeenkomst overgaat tot vergoeding van de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden met een minimum van 30% van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium of bij annulering van de opdracht 30% van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium. Tevens is de klant verplicht om in ieder geval de kosten die ter voorbereiding van de opdracht reeds zijn gemaakt zoals reeds ingekochte materialen, te vergoeden. Indien door de klant een aanbetaling voldaan is, geldt deze aanbetaling als annuleringsvergoeding ongeacht de hoeveelheid werkzaamheden die reeds zijn uitgevoerd.

4.7. Indien Klimdriehoeken, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Klimdriehoeken gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant in rekening te brengen. Indien de klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Klimdriehoeken in rekening wenst te brengen, heeft de klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Klimdriehoeken uitgevoerde werk te vergoeden.

 

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR KLIMDRIEHOEKEN

5.1. Klimdriehoeken garandeert dat de door haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Klimdriehoeken spant zich in om de gegevens die Klimdriehoeken voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde producten dient Klimdriehoeken met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. Klimdriehoeken is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten. De klant is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, behoudens die gevallen waarin Klimdriehoeken uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.

5.5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.4 is Klimdriehoeken eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de klant te publiceren op de website van Klimdriehoeken en/of overige promotionele uitingen van Klimdriehoeken.

5.6. Klimdriehoeken is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Klimdriehoeken tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

5.7. De klant is de eindverantwoordelijke voor de juistheid van de gegevens. Klimdriehoeken biedt het te personaliseren product aan de klant aan ter controle alvorens de opdracht definitief wordt uitgevoerd. Na akkoord van de klant met betrekking tot het te personaliseren product, is Klimdriehoeken niet verantwoordelijk voor fouten en/of onjuistheden op het gepersonaliseerde product.

5.8. Modellen, kleuren, materialen, maten en afwerkingen op afbeeldingen gelden als indicatie. Minimale afwijkingen daarin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. Klimdriehoeken spant zich echter wel in om problemen/klachten in verband met geleverde producten zo goed mogelijk op te lossen.

5.9. Bij onjuist gebruik is Klimdriehoeken niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enigerlei opgetreden schade.

5.10. De producten van Klimdriehoeken mogen niet worden gebruikt zonder toezicht van een volwassene.

 

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT, EN HET HERROEPINGSRECHT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Klimdriehoeken te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Klimdriehoeken onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Klimdriehoeken om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Klimdriehoeken zijn verstrekt, heeft Klimdriehoeken het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Klimdriehoeken steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, haar banknummer.

6.5. Bij klachten over de door Klimdriehoeken geleverde producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Klimdriehoeken binnen 7 dagen na levering van het product. Klimdriehoeken streeft ernaar de klacht binnen 5 werkdagen in behandeling te nemen. Eén jaar na levering van de producten vrijwaart de klant Klimdriehoeken van alle juridische claims naar aanleiding van die geleverde producten.

6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Klimdriehoeken nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Klimdriehoeken niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

 

6.7. Wanneer Klimdriehoeken inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Klimdriehoeken is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.

6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Klimdriehoeken tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

6.10. De particuliere klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een product binnen 30 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Klimdriehoeken mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding. Na de melding dat de klant het product terug wenst te sturen, heeft de klant nogmaals 14 dagen de tijd het product daadwerkelijk te retourneren. De klant ontvangt binnen 14 dagen dan de aankoopkosten retour.

6.11. De in artikel 6.10 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen.

6.12. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt zij dit binnen de bedenktermijn aan Klimdriehoeken. Producten die in aanmerking komen voor uitsluiting zijn:

 • producten die door Klimdriehoeken tot stand zijn gebracht volgens specificaties van de klant (afwijkende maten, speciale kleuren en/of materialen en/of afwerking, teksten etc.)

6.13. Indien de klant Klimdriehoeken de opdracht geeft tot het maken van gepersonaliseerde en/of op maat gemaakte artikelen vervalt de mogelijkheid tot annuleren. Indien de klant de opdracht wenst te annuleren blijft de klant de aanbetaling uit artikel 3.10 verschuldigd.

6.14. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

6.15. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. De kosten voor retourzending komen voor rekening van de klant. Gebruikte en/of  beschadigde artikelen, niet-aangemelde retouren, onvoldoende gefrankeerde of ongefrankeerde zendingen worden niet door Klimdriehoeken geaccepteerd.

6.16. Klimdriehoeken kan producten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

6.17. Klimdriehoeken verstuurt de producten met pakketpost van PostNL, DPD of DHL. Klimdriehoeken is niet aansprakelijk voor verlies of een verkeerde bezorging van het product indien de klant een onjuist bezorgadres heeft opgegeven.

6.18. Indien de klant bij ontvangst van een verzonden pakket een beschadigd pakket ontvangt, dient de klant foto’s te maken van het beschadigde pakket en dit pakket gesloten te laten. De klant neemt vervolgens binnen 2 werkdagen na ontvangst van het pakket met de geleverde producten contact op met Klimdriehoeken. Zodra de klant het beschadigde pakket opent dan wel te laat contact opneemt met Klimdriehoeken, kan de klant geen aanspraak meer maken op eventuele garanties.

 

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door Klimdriehoeken te hanteren leveringstermijn varieert per bestelling. De door Klimdriehoeken opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens van de klant. Klimdriehoeken zal de bestellingen binnen 4 weken naar de klant verzenden, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen en afhankelijk van de voorraad. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of wanneer een bestelling niet/slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan bericht maar uiterlijk binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling. De klant mag op dat moment besluiten tot ontbinding van de overeenkomst en heeft dan recht op teruggave van het betaalde bedrag.

7.2. Een door Klimdriehoeken vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Klimdriehoeken niet van rechtswege in verzuim.

7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Klimdriehoeken, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Klimdriehoeken mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.5. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens aan Klimdriehoeken beschikbaar stelt en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant.

7.6. Aan de leveringsplicht van Klimdriehoeken zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Klimdriehoeken geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

7.7. Geleverde zaken worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden bij normale en minimale afwijkingen, variaties of verschillen in uitvoering. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen en afmetingen.

7.8. Indien de levering door PostNL, DPD of DHL onverhoopt vertraging oploopt, hanteert Klimdriehoeken een wachttermijn van 10 dagen. Binnen dit termijn zal Klimdriehoeken onderzoek doen naar de levering bij PostNL, DPD of DHL en de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van updates in de betreffende situatie.

7.9. Leveringen worden niet uitgevoerd in het weekend en op officieel erkende feestdagen zoals nieuwjaarsdag, Pasen, Pinksteren, Hemelvaartsdag, goede vrijdag, Koningsdag en Kerst.

7.10. De geleverde producten mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden en/of wederverkoop.

 

ARTIKEL 8. BETALING
8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door Klimdriehoeken verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een bestelling via de webshop zal direct worden betaald alvorens de producten aan de klant worden geleverd.

8.3. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €40,- excl. BTW bedragen, daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.5. In bovenstaande gevallen heeft Klimdriehoeken voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.6. De klant kan bezwaren tegen de door Klimdriehoeken verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Klimdriehoeken kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Klimdriehoeken een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.7. Alle door Klimdriehoeken geleverde producten blijven eigendom van Klimdriehoeken totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Klimdriehoeken zijn voldaan.

 

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de ter beschikking gestelde documentatie, foto’s, teksten, modellen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Klimdriehoeken tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door Klimdriehoeken geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website van Klimdriehoeken, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Klimdriehoeken en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Klimdriehoeken.

9.4. Alle intellectuele eigendommen op door Klimdriehoeken ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Klimdriehoeken, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Klimdriehoeken geleverde producten blijven eigendom van de klant.

9.6. Klimdriehoeken is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Klimdriehoeken plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Klimdriehoeken vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.8. Bij inbreuk heeft Klimdriehoeken recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

 

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen Klimdriehoeken en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Klimdriehoeken kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2. Indien Klimdriehoeken onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.

10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Klimdriehoeken dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Klimdriehoeken aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Klimdriehoeken toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.4. Klimdriehoeken sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Klimdriehoeken geleverde producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van Klimdriehoeken.

10.5. Klimdriehoeken is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.6. Klant vrijwaart Klimdriehoeken voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan klant geleverde producten van Klimdriehoeken.

10.7. Klimdriehoeken is niet aansprakelijk voor beschadigingen die optreden bij blootstelling van de producten aan licht, vocht en/of warmte.

10.8. Klimdriehoeken is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de artikelen die door de klant zijn aangeschaft.

 

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT
11.1. Klimdriehoeken is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Klimdriehoeken is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking en leveranties van derden, waar Klimdriehoeken weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Klimdriehoeken kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Klimdriehoeken een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Klimdriehoeken onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Klimdriehoeken of Klimdriehoeken zelf, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Klimdriehoeken, wanprestatie door leveranciers van Klimdriehoeken waardoor Klimdriehoeken haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Klimdriehoeken of diens leveranciers.

11.5. Bij overmacht heeft Klimdriehoeken tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Klimdriehoeken in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING EN ANNULERING

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel klant als Klimdriehoeken, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. De overeenkomst kan zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat klant niet aan haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Klimdriehoeken voortvloeiende verplichting;
 • klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Klimdriehoeken;
 • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

12.5. Klimdriehoeken zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.6. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Klimdriehoeken vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.7. Klimdriehoeken behoudt het recht om haar algemene voorwaarden na 3 maanden na het sluiten van een overeenkomst met de klant te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Klimdriehoeken overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. Klimdriehoeken zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Klimdriehoeken in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Klimdriehoeken worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Klimdriehoeken aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Klimdriehoeken.

 

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Klimdriehoeken te leveren producten voor rekening komt van Klimdriehoeken, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

 

ARTIKEL 14. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

14.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Klimdriehoeken en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

14.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Klimdriehoeken alleen bindend indien en voor zover deze door Klimdriehoeken uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

14.3. Klimdriehoeken spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden.

14.4. Indien Klimdriehoeken op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

14.5. Zowel de klant als Klimdriehoeken zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de onderhavige overeenkomst hebben verkregen.

14.6. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

14.7. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Klimdriehoeken hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

14.8. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Klimdriehoeken partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

14.9. De klant en Klimdriehoeken zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

14.10. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Overijssel, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Klimdriehoeken en de klant.

 

versie: november 2022